แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

4. สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ

5. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์

                         1.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

  1. ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
  2. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  3. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

  1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
  4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
  5. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Top