แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ
อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

2. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ

4. สนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

                         1.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

 1. ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
 2. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 3. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
  และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
  ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
 2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Top