แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Download Test

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Download Test

Title
14 January 2022
14 January 2022
14 January 2022
Doc-test 14 January 2022
Doc-test 14 January 2022
amp test 3 February 2022
12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 12 February 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 12 February 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 12 February 2022
แผนป้องกันการทุจริต 12 February 2022
แผนป้องกันการทุจริต 12 February 2022
แผนป้องกันการทุจริต 12 February 2022
การปฏิบัติงาน 12 February 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 February 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 February 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 February 2022
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 12 February 2022
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 12 February 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 12 February 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 12 February 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 12 February 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 12 February 2022
ไฟล์ดาวน์โหลด, ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 19 May 2022
ไฟล์ดาวน์โหลด 15 June 2022
ไฟล์ดาวน์โหลด 15 June 2022
ไฟล์ดาวน์โหลด 15 June 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 July 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 July 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 July 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 July 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 July 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 13 July 2022
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 6 July 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 7 July 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 15 July 2022
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 7 July 2022
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 7 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7 July 2022
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 11 July 2022
7 July 2022
8 July 2022
8 July 2022
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 July 2022
8 July 2022
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 11 July 2022
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 8 July 2022
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 July 2022
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 July 2022
12 July 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 July 2022
20 July 2022
17 October 2022
17 October 2022
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 19 October 2022
8 November 2022
    Top