แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ITA 2563

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ITA 2563

ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2650

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19/2560

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู 2547 แก้ไขถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

– พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. Q&A

9. Social Network

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

16.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Top