แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ITA 2564

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ITA 2564

ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
  เพิ่มเติม
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19/2560– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู 2547 แก้ไขถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  – พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. ช่องทาองการสอบถาม (Q&A)
  ช่องทางการถามตอบที่ 2
 9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 12. รายงานการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภา 10
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Top