แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

หัวข้อ

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

9. การใช้สื่อ สังคมออนไลน์ (Social Network)

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน

16. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Top