แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสารจากกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570)
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 2564
การประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงานฯ จาก ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10
การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค (ศธภ.10)

จำนวนทั้งหมด8รายการ

Top