แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสารจากกลุ่มต่าง ๆ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนทั้งหมด3รายการ

Top