แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จำนวนทั้งหมด2รายการ

Top