แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมคณะกรรมการ สรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 6/2564

จำนวนทั้งหมด10รายการ

Top