แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสารจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564
แผ่นพับสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศธภ.10 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.บึงกาฬ
ศธภ.10 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.หนองคาย
ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด18รายการ

Top