แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji285 DW)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนแผนฯ ระดับภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศลยก.(เครื่องปรับอากาศ)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตรโครงการเยาวนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ การป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด7รายการ

Top