วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 4 คน และผู้นิเทศ 3 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 108 คน ผ่านระบบ Google Meet