วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุม Kick off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชุดที่ 2) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของคระกรรมการดังกล่าว ผ่านระบบ Zoomณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10