การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting