แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอ้ตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอ้ตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

คลิก>> รายงานผลการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

 

2561Local_identity
Top