ติดตามความคืบหน้าโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 อาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประสานงานเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย  นายสะอาด แสงรัตน์ นายสุรเวท สุกทน นายอนันต์ แสนสุวงศ์ นายมานะ ออพานิชกิจ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ นายเวียงชัย ศรีพหรมษา ได้ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย เพื่อเตรียมการับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ในเวลา
10.30 น. และโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในเวลา 15.30 น. โดยมีท่านนายอำเภอ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หลังจากนั้น เวลา 18.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียน โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

 

>>More