แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค/แผนปฏิบัติราชการประจำปีภาค

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี   จังหวัดเลย   จังหวัดหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองคาย   จังหวัดบึงกาฬ

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ภาค 10

Top