ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่เยี่ยม และตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี สังกัด สพม.20 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนสร้างคอมวิทยาจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบปกติ การสอนในชั้นเรียน (On-Site)

MORE>>