แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2561 รอบที่ 1

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2561 รอบที่ 2

Top