โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ในบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่” และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” จากนั้นเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในบริบทที่แตกต่าง เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเสมาสมุทรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม