แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพืนที่ (ระดับภาค)

เป้าหารยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (Sustainable Development Goal 4) ในบริบทประเทศไทย

คลิก>> ไฟล์ .pdf

คลิก>> ไฟล์ .pptx

Top