แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เป็นพื้นที่นำร่อง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เป็นพื้นที่นำร่อง

คลิก>> รายงนผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เป็นพื้นที่นำร่อง

2561pracharat
Top