โครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญประจักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา (หลักสูตรการค้าและการบริการด้านอาหาร) โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 20 คน วิทยากรคืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

>>More