แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิก>> ปก / คำนำ / สารบัญ / บทที่ 1 / บทที่ 2 / บทที่ 3 / บทที่ 4 / เอกสารอ้างอิง / คำสั่งคณะกรรมการฯ / คำสั่งคณะอนุกรรมการฯ / คำสั่งคณะทำงาน / คณะผู้จัดทำรายงาน

2561project-plan1
Top