แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2566