แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ

1. แผนธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ

         1.2 แผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ดาวน์โหลดไฟล์

         1.3 โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์

         1.4 กรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดาวน์โหลดไฟล์

         1.5 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนแผนธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์

2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

2.1 อุทยานเฉลืมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ (นางเลิ้ง)

2.2 สารคดีจิตอาสา Ep๑  ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน

2.3 จิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน

2.4 เดอะไดอารี่ ตอนที่ ๒๑ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

2.5 สารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อผู้พิการชาวเขา อยู่ดี กินดี

2.6 เดอะไดอารี่ ตอนที่ ๒๒ บางกอกราชธานีใหม่

2.7 จิตอาสา จะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ปฏิบัติตนตามพระบรมราชปณิธาน

2.8 น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

2.9 ตามรอยพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

2.10 ตามรอยพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

2.11 เรื่องราวความจริง EP.3 โคกหนองนา กับ อ.ยักษ์

2.12 การ์ตูนอนิเมชั่น ๔๐ ทฤษฎีใหม่ ตอน จากภูผา สู่มหานที ขุดสระเก็บกักน้ำ

2.13 วันดินโลก ๕ ธันวาคม

https://fb.watch/ckArbUzEbd/

2.14. ต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริ ฝนหลวง

https://fb.watch/dFmq4oEadN/

2.15 วันดินโลก ๕ ธันวาคม พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

https://fb.watch/ckAwiMVPOP/

2.16 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล​ กับการก่อตั้งสยามไบโอไซเอน​ซ์

2.17 ตามรอยพระราชา ๕ ธันวาคม

https://fb.watch/ckAAKDXFWR/

2.18 จิตอาสา คือ จิตสำนึกเพื่อส่วนร่วม

2.19 พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทย

2.20 จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ

 

Top