แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565