แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564https://docs.google.com/forms/d/12Cf7qx5LI2W9O4SBkzHUKO79MrhTkGlRWc70ZeQMduo/edit?usp=sharing

Top