แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

วิสัยทัศน์

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

Top