แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานศึกษาธิการภาค10 ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2500  จากการริเริ่มโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค  ตั้งอยู่ที่อาคารราชินูทิศ  เลขที่  9  ถนนโพศรี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช  2516  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น  12 เขต กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค  เป็นสำนักงานศึกษาธิการเขต 9  ในปีพุทธศักราช  2529  กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหม่เป็นเขตการศึกษา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบเป็น สำนักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  9   ในปีพุทธศักราช  2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา  9 ใหม่จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานใหม่  เป็นสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา  9  และในปีพุทธศักราช 2535  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารสำนักงานใหม่  เนื่องจากอาคารสำนักงานหลังเดิม “อาคารราชินูทิศ”  จังหวัดขอใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  ได้ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองกุง  ซึ่งอยู่หลังโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารและโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารได้ครอบครองอยู่  เป็นที่ตั้งสำนักงานใหม่  จำนวน  15  ไร่  ต่อมาในปีพุทธศักราช  2545  รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการใหม่และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับการปฏิรูปโดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษา  ทำให้สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมถูกยุบเลิกไปตามพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ  ต่อมาในวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช  2547  ได้ตั้งชื่อใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ “สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 7  และในวันที่ 11 ธันวาคม 2551  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7  และในวันที่  27  กันยายน  2555  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รัฐบาลโดย พล.เอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาโดย ม.44 เปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จึงได้ปรับเป็นสำนักนังานศึกษาธิการภาค 10 จนถึงปัจจุบัน

Top