แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บุคลากร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บุคลากร

-ว่าง-

ศึกษาธิการภาค 10


ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10


นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)


กลุ่มอำนวยการ

นายวานิตย์  สิมงาม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(ว่าง)

น.ส. ณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

น.ส. ภัคพิชชา  ภูมิเพ็ง

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ

น.ส. จุฑามาศ วิลา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส3

นายวีรศักดิ์  แน่นอุดร

พนักงานบริการ บ2

(ช่วยราชการ)

(ว่าง)

นางจินตนา  ธงสี

พนักงานจัดการงานทั่วไป

พนักงานการเงินและบัญชี


กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

น.ส. น้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

น.ส.นิธิศชยา ประพรหมมา

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

น.ส.ลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

น.ส.สาวิตรี  ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

นางสกุลรัตน์  ธรรมแสง 

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ

น.ส.วีณา  เพชรบ่อแก

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชูเกียรติ  พาเทียมนิติกรชำนาญการพิเศษ

นายกิตติภัฎ มูลศักดิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นายกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกรปฏิบัติการ

น.ส. นิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส. นิดาพร  แสงศิลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาการศึกษา

น.ส. สุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิชัย วงค์ภูธร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ปนัดดา ฮมแสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพรนัชชา ภูมิอินทร์.

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

น.ส. ศุภินันท์  ศรีภูธร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส. กัลมสรณ์  วงศ์พิสมล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส. สาธิตา สิมงามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Top