แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

100/6 หมู่ 4 ถนนนิตโย

ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์ : 042-180661

โทรสาร : 042-180886

ศึกษาธิการภาค ต่อ 161

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ต่อ 162

กลุ่มอำนวยการ

งานธุรการ ต่อ 101

งานการเงิน ต่อ 102

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ผอ.กลุ่ม ต่อ 142

บุคลากรในกลุ่ม ต่อ 141

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ผอ.กลุ่ม ต่อ  121

บุคลากรในกลุ่ม ต่อ 122

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ต่อ 131

กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 151

********************************************

E-mail  :  inspect07ud@sueksa.go.th

facebook : www.facebook.com/osmie10

website : http://www.reo10.moe.go.th/

Top