ประชุมปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบด้วยภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทำร่างแผนฯและนำเสนอแผนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560

>>More