อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมนฉันท์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยกา่รกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมฯ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำพปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเะถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา่รศึกษามัธยมศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกขน จำนวน 50 คน หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมงประกอบด้วย 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1)ศิลปการพูด การนำเสนอ 2)เทคนิคการใชั้สื่อ 3)จิตวิทยาการเรียนรู้ 4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล และ 6) การสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนำ วิทยากรในการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัทมีดีเอ็นเตอร์เทร็นนิ่ง จำกัด และ อาจารย์ณัฎฐณิชชา สิงห์บุระอุดม วิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแบบ Active Training เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ มีสถานศึกษานำผลงานมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 10 โครงการ

>>More