ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการสัมภาษณ์การขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 ให้สัมภาษณ์การขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค  กับบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ในการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค ให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10