ศึกษาธิการภาค 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อเทคโนโลยีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน่การศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีบุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10