ศึกษาดูงานตามหลักสูตรการค้าและการบริการด้านอาหาร

การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน ด้านธุรกิจการค้าและการบริการด้านอาหาร ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย อุดรธานี และอุดรฟลาวเวอร์ เมนล่อนฟาร์ม ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (หลักสูตรการค้าและการบริการด้านอาหาร) โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

>>More