ศธภ.10 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการต่อคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการภาค 10ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัตินำเรียนคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา ทราบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา โดยนายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะกรรมาธิการ นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนาเรื่อง “สรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ