ศธภ.10 เป็นประธานโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
      โครงการนี้เป็นการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี (ศล.ยก.) โดย นายจรูญ จันทะคาม หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง เป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติและเกิดจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชน