ศธภ.10 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 และนายชูเกียรติ พาเทียม นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ……………… โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมเอ็น พี แมนดารินเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา