ศธภ.10 : เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565

    วันที่ 8 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) นางศิริพร แสนกรุง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและนายวานิตย์ สิมงาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”
ของสำนักงาน กศน. ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2565

2) เสมาโพล : สรุปผลการสำรวจ “ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี ของผู้ปกครอง”

3) กำหนดการประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4) ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม