ศธภ.10 ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้วิจัยฯ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเก็บข้อมูลฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้วิจัยฯ นำโดย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ปกติสำหรับการประเมินสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล” เพื่อเก็บข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ
ิวราราม อ.เมืองอุดรธานีจ.อุดรธานี ซึ่งมี นางสายหยุด น้อยชื่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม  เป็นผู้ให้ข้อมูลฯ แก่คณะผู้วิจัยฯ