ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Clound Meeting จัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ