ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 (เวทีเสวนาออนไลน์ “ยกระดับการบริหารการศึกษาในภูมิภาค : ก้าวทันการศึกษาสู่ความก้าวหน้ายุค 4.0 ด้วย Big Data IMD และ GPP”) โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10