ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๕

นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายวิชัย แก้วคูนอก และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ