ศธภ.10 ร่วมกับ ศธจ.5 จังหวัด จัดประชุมสรุปผลโครงการเวทีและประชาคม

วันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ท่านสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 300 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการเวทีและประชาคมฯ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนการการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามบริบทอัตลักษณของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เป็นพื้นที่นำร่อง

>>More