ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.บ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านดงอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณนายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.