ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และอยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง นายปฐมพงษ์ สมอฝาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู นายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้