ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ กศน. อ.นาด้วง จ.เลย

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2557 ผลการประเมินสรุปได้ว่า กศน.อำเภอนาด้วง มีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และอยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านปริญญา ตันสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอนาด้วง ผู้บริหารคณะครู ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้