ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด จ.เลย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ซึ่งโรงเรียนได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบไม่ว่าจะเป็นด้านผู้บริหาร ครู นักเรียน ซึ่งมีความกระตือรือร้น การสร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และอยู่อย่างพอเพียง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้